Conference 2019: 03 Welcome

Jie He, Director of Shenzhen Municipal Financial Regulatory Bureau